Podmienky používania

Všeobecné pravidlá a podmienky používania

 

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky www.greventan.sk je spoločnosť Greventan s.r.o. so sídlom Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 417 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 33622/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“, „Greventan“).

1.2 Prevádzkovateľ nie je majiteľom ochrannej známky „greventan“, nie je držiteľom doménového mena „greventan.sk“, nie je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku titulom dohody uzavretej medzi majiteľom ochrannej známky, držiteľom doménového mena, nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov (ďalej len „dohoda“). Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu a preberá zodpovednosť za webovú stránku počas trvania platnosti dohody.

1.3 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.greventan.sk (ďalej len „Užívateľ“).

1.4 Organizátorom eventu propagovaného na webovej stránke www.greventan.sk je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi a používa webovú stránku www.greventan.sk ako miesto, kde propaguje svoje podujatia, ktoré ako subjekt organizuje (ďalej len „Organizátor“).

 

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka www.greventan.sk je verejný internetový portál určený na súkromné a v obmedzenej miere aj na komerčné účely dostupný pre každého s prístupom na internet. Služby pre Užívateľov a Organizátorov na www.greventan.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi Podmienkami používania tohto portálu www.greventan.sk, pričom vstupom na túto webovú stránku, jej používaním a využívaním priestoru na propagáciu vyjadruje osoba alebo právny subjekt zároveň bezvýhradný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Užívateľ alebo organizátor, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach www.greventan.sk.

 

3 Súkromie a ochrana osobných údajov Užívateľov a Organizátorov

3.1 Registrácia na webovej stránke www.greventan.sk, ako aj registrácia a prihlásenie na odber newslettera je dobrovoľná.

3.2 Prevádzkovateľ Greventan s.r.o. rešpektuje súkromie a potrebu ochrany a spracovania všetkých osobných údajov, ktoré umožňujú identifikáciu Užívateľov a Organizátorov. Pojmom osobné údaje označujeme údaje ako napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje, ktoré slúžia na identifikáciu Užívateľov a Organizátorov (ďalej len „osobné údaje“).

3.3 Prevádzkovateľ spracúva Užívateľom a Organizátorom dobrovoľne poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov a v Pravidlách používania súborov cookies.

 

4 Obsah na webovej stránke

4.1 Webová stránka www.greventan.sk a jej Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori, Užívatelia a/alebo Organizátori vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojmi prevádzkovateľa portálu www.greventan.sk. Akýkoľvek Užívateľ alebo Organizátor môže zasielať obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho obsahu.

4.2 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa. Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

4.3 Užívateľ a Organizátor berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoj obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s obsahom na webovej stránke www.greventan.sk.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi.

4.5 Názory v článkoch a príspevkoch jednotlivých autorov a prispievateľov neodzrkadľujú názory, postoje a stanovisko samotnej web stránky a spoločnosti.

 

5 Duševné vlastníctvo a autorské práva

5.1 Prevádzkovateľ webovej stránky www.greventan.sk prehlasuje, že všetky uverejnené články na portály s označením autora „Redakcia“ sú subjektívnou tvorbou Prevádzkovateľa.

5.2 Prevádzkovateľ webovej stránky www.greventan.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov a Organizátorov, avšak dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

5.3 Každý Užívateľ a Organizátor sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov na webovej stránke www.greventan.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

5.4 Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery.

5.5 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na admin@greventan.sk a bezodkladne napravíme chybu niektorého z  Užívateľov alebo Organizátorov.

 

6 Odkazy

6.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán.

6.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu.

 

7 Práva a povinnosti Užívateľa

7.1 Užívateľ berie na vedomie, že na www.greventan.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2 Užívateľom webovej stránky www.greventan.sk je zakázané:

 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám,
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 • propagovať pornografiu.

 

8 Práva a povinnosti Organizátora

8.1 Organizátor má právo požiadať Prevádzkovateľa webovej stránky www.greventan.sk o uverejnenie  a propagovanie svojho podujatia, ktoré ako subjekt organizuje, a to len prostredníctvom na to určeného formulára uvedeného na webovej stránke Prevádzkovateľa. Vyplnením a odoslaním tohto formulára Organizátor súhlasí s týmito Podmienkami používania.

8.2 Organizátor sa zaväzuje, že všetky informácie poskytnuté Prevádzkovateľovi za účelom propagácie podujatia, ktoré organizátor organizuje, sú pravdivé, úplné a poskytnuté Prevádzkovateľovi dobrovoľne v súlade s týmito Podmienkami používania.

8.3 Organizátor sa zaväzuje, že v prípade akýchkoľvek zmien informácií o podujatí (napr. čas konania, dátum a miesto,…), ktoré Prevádzkovateľ na základe údajov od Organizátora propaguje, bude Prevádzkovateľa bezodkladne o týchto zmenách informovať. Všetky zmeny o podujatí, ktoré Prevádzkovateľ propaguje na webovej stránke www.greventan.sk je Organizátor povinný nahlásiť emailom na event@greventan.sk alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené v kontaktoch.

8.4 Organizátor je povinný skontrolovať si po uverejnení nového podujatia alebo po uverejnení ním požadovaných zmien o svojom podujatí na webovej stránke www.greventan.sk všetky informácie o podujatí, ich správnosť a v prípade nejakých nejasností informovať Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah informácií o uverejnenom podujatí a nepreberá na seba zodpovednosť za prípadné škody a nedorozumenia, ktoré môžu organizátorovi na základe týchto uverejnených informácií vyplývať.

8.5 Organizátor dáva poskytnutím informácií o podujatí, ktoré ako subjekt organizuje, Prevádzkovateľovi súhlas s propagáciou tohto podujatia na webovej stránke www.greventan.sk a taktiež aj inými formami v závislosti od rozhodnutia Prevádzkovateľa. Organizátor taktiež dáva súhlas na propagáciu svojho podujatia na Prevádzkovateľových profiloch na sociálnych sieťach a taktiež aj formou newslettera, ktorý môže Prevádzkovateľ zasielať emailovou formou svojim Užívateľom.

8.6 Organizátor zaslaním informácií o podujatí, ktoré ako subjekt organizuje, dáva Prevádzkovateľovi súhlas, aby webová stránka www.greventan.sk a jednotlivé podstránky súvisiace s organizátorom a podujatím obsahovali externé odkazy (linky) na webové stránky Organizátora, organizovaného podujatia, organizátorove profily na sociálne siete a samotné podujatie.

8.7 Organizátor berie na vedomie, že na www.greventan.sk a všetkých podstránkach, subdoménach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.8 Organizátorom webovej stránky www.greventan.sk je zakázané:

 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám,
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 • propagovať pornografiu.

8.9 Organizátor uverejneného podujatia má právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o ukončenie propagácie svojho konkrétneho podujatia na základe žiadosti, ktorú môže zaslať formou e-mailu na event@greventan.sk.

 

9 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

9.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi,  používateľmi a Organizátormi.

9.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi a/alebo Organizátorovi spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom a Organizátorom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov Užívateľa alebo Organizátora. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

9.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách, komentároch a aktivity Užívateľov a Organizátorov a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom, príspevkov a diskusií v komunikácii medzi Užívateľmi a Organizátormi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo Prevádzkovateľ webovej stránky www.greventan.sk vymazať bez predchádzajúceho upozornenia. Automaticky budú vymazané príspevky, ktoré obsahujú neslušné výrazy, či narúšajú súkromie osôb. Rovnako budú vymazané príspevky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli porušiť platné zákony Slovenskej republiky.

9.4 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu dočasne alebo natrvalo prerušiť poskytovanie služieb a má taktiež právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

9.5 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa a Organizátora, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

10 Zmena pravidiel

10.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ a Organizátor pokračuje v používaní služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.