Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry má nasledovné ciele a poslanie:

– Združovať a sieťovať odborníkov a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia
– Podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
– Šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života
– Presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry

 

Združenie pracuje na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni prostredníctvom aktivít a iniciatív vyvíjaných svojimi členmi, a to najmä v týchto oblastiach:

– vzdelávanie
– pracovné uplatnenie
– podniková sféra / ľudské zdroje
– veda a výskum týkajúce sa kariérového poradenstva