Bratislava

Už čoskoro
144 €
2. októbra 2019
Medzi najdiskutovanejšie otázky právnej praxe v súčasnosti patria tie, ktoré prináša aplikácia informačných technológií do spôsobu zapisovania a vykonávania zmien v Obchodnom registri. Zavedenie výlučne elektronického podávania návrhov na zápis, návrhov na zápis zmeny a výmaz zapísaných údajov z Obchodného registra predstavuje výzvu, ktoré si kladie za cieľ svojimi opatreniami zefektívniť pripravovaný právny predpis.
Už čoskoro
144 €
27. septembra 2019
Cieľom tréningu je zdokonaliť schopnosť účastníkov správne stanovovať reálne ciele a definovať priority.
Už čoskoro
144 €
26. septembra 2019
Vybrané aplikačné problémy Z č. 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok ).
Už čoskoro
96 €
25. septembra 2019
Na tréningu účastníci tvorivým spôsobom objavia nové informácie o sebe a svojom okolí, nabijú si svoje zdroje energie tak, aby im nadobudnutá rovnováha priniesla radosť a optimistický pohľad do ďalších bežných dní. Naučia sa stres včas rozpoznať, pracovať s ním a eliminovať jeho negatívne dopady na svoj osobný a pracovný život.
Už čoskoro
168 €
25. septembra 2019
Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné informácie o právnej úprave obchodno-záväzkových vzťahov, o pravidlách uzatvárania obchodných zmlúv a zmluvnej zodpovednosti podľa aktuálneho obchodného zákonníka. Seminár je pripravený pre účastníkov bez právnického vzdelania. Je určený predovšetkým obchodníkom, logistom, manažérom, pracovníkom zodpovedným za komunikáciu s odberateľmi a dodávateľmi vo firme.
Už čoskoro
144 €
24. septembra 2019
Pozývam Vás na interaktívny odborný seminár na aktuálnu tému najímania a prepúšťania zamestnancov. Podujatie je pripravené pre právnikov, personalistov, náborových a mzdových špecialistov, ktorí sú zodpovední za personálnu a mzdovú agendu vo svojich spoločnostiach.
Už čoskoro
120 €
22. októbra 2019
V spolupráci s HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, ktorá bola založená s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov,Vás srdečne pozývame na odbornú medzinárodnú konferenciu "Rozpory nehmotných záujmov zamestnávateľov a zamestnancov počas trvania zamestnaneckého pomeru".
Už čoskoro
144 €
5. septembra 2019
Kurz sme pripravili pre všetkých, ktorí chcú: - Naplno využiť svoj potenciál a nadobudnúť spokojnosť v práci a v živote. - Odkryť zdroje svojej sily a postaviť sa obavám. - Získať kontrolu nad svojím životom a naplniť sny a ciele. - Udržať si zdravé vzťahy, ktoré sú predpokladom úspešného života. - Využiť prekážky ako odrazové mostíky a posunúť sa.
Už čoskoro
144 €
4. septembra 2019
Na praktickom workshope preskúmate jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, manipulatívne správanie, spoznáte účinné asertívne techniky, precvičíte si dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej a rôzne modelové komunikačné situácie.
Už čoskoro
336 €
Cieľom tréningu je zdokonaliť a obohatiť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy v riadení a motivovaní a podporiť prvky kreativity ich individuálnych štýlov vedenia ľudí.