Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English

Od účastníkov sa predpokladá znalosť gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku (tvorba zmlúv v právnickej angličtine, rokovanie o uzatvorení zmlúv s nácvikom komunikačných techník), pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku.

Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, rozbor a prípravu návrhu zmluvy v anglickom jazyku, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály, vrátane vybraných vzorov obchodných zmlúv.
 

 
Obsah seminára:

 

1.) Proces uzatvárania zmlúv
– návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu

– náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme
– objednávka a potvrdenie objednávky
– formy komunikácie

 
2.) Rokovania o uzatvorení zmluvy
– letter of intent a memorandum o spolupráci
– základy formálnej písomnej komunikácie, odpoveď na listy, vysvetľovanie právneho prostredia cudzincovi

– formálne vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, nácvik komunikačných techník

 
3.) Úvodné ustanovenia zmluvy
– identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy
– príprava zmluvy na praktickom prípade, terminológia, cvičenia na odposluch, používanie slovnej zásoby

 
4.) Primárne povinnosti zmluvných strán
– primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka
– formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie
– trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy

 
5.) Sekundárne povinnosti zmluvných strán, obvyklé zmluvné doložky
– zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti,
– „horse trading“ – vyjednávanie o doložkách

 

Vstupenky
240 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  23. mája 2019 9:30
 • Koniec
  24. mája 2019 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha