Kataster – aktuálna judikatúra a prax

  • Zásadné postoje ÚGKK SR z uplynulého roku vyplývajúce z usmernení a bulletinu ÚGKK SR,
  • Publikované rozhodnutia NS SR k problematike vecných práv a správnych konaní v súvislosti s katastrom nehnuteľností,
  • Nálezy ÚS SR v spojitosti s problematikou katastra, 
  • Aktuálne zmeny právnych predpisov na úseku geodézie, kartografie a  katastra v uplynulom roku.
  • Diskusia.

 

Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo:


– odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov,

– vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá téma,

– forma prednesu, spojenie teórie a praxe

– praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový prehľad,

– veľký obsah informácií, komplexné spracovanie témy.